از عقلانیت امید تا اخلاق امید

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده

امید یکی از انسانی‌ترین پدیده‌هاست. در میان فیلسوفان متاخر بالاخص با رویکرد تحلیلی تلاش فراوانی برای نقد تعریف سنتی از امید در جریان است. رهیافت باورـ‌ میل و بسنده یا نابسنده بودن آن در تعریف امید و نیز سنجه اعتبار یا اصطلاحاً عقلانیت امید، موضوع اصلی این مباحث است.در این نوشتار ضمن مرور اختصاری و انتقادی این تعاریف به تحلیل سه گونة اصلی از عقلانیت امید پرداخته شده است: عقلانیت معرفت‌شناختی، عقلانیت عملی و عقلانیت بنیادی/ هویتی. پس از بحث در باب گونه‌های سه‌گانة عقلانیت امید و تحلیل نسبت آنها، پیشنهاد شده است که پدیدة امید با توجه به سرشت احساسی و آینده‌گرایانة آن بیشتر با معیار عقلانیت حداقلی ارزیابی شود تا عقلانیت رادیکال و حداکثری. بخش پایانی مقالة مصروف بحث اخلاق امید شده است. اما برای رعایت دقت بحث، از میان مسائل گوناگون بیشتر بر تحلیل اخلاقی سه خطر ضمنی امید یعنی نومیدی، آرزواندیشی و بهره‌کشی سیاسی از امیدواران تمرکز شده است. ضمن آنکه با الهام از تفکیک راهگشای گابریل مارسل، امیدوار بودن از امید داشتن تفکیک و فوائد عملی آن در مبحث اخلاق امید ذکر شده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

from the rationality of the hope to the morality of the hope

نویسنده [English]

 • masoud sadeghi
Faculty of Kermanshah University of Medical Sciences
چکیده [English]

Hope is one of the most humane phenomena. Among the late philosophers, in particular with the analytic approach, there is a lot of effort to critique the traditional definition of hope. The approach to believing in it is sufficient or inadequate in the definition of hope, as well as the criterion of validity, or the so-called rationality of hope, is the main theme of these discussions. In this article, while briefly reviewing these definitions, we analyze the three main types of rationality of hope: rationality Epistemological, practical rationality and fundamental rationality / identity. After discussing the three types of rationality of hope and analyzing their ratio, it is suggested that the phenomenon of hope, according to its futuristic emotional nature, is assessed more with the criterion of minimalistic rationality. So radical and maximal rationality. The final section of the paper deals with the ethics debate. But for the sake of observing the accuracy of the discussion, among the various issues, the ethical analysis focuses on three implicit hopes of hope: disappointment, dreams, and political exploitation of the hopeful. In addition, inspired by Gabriel Marcel's breakdown, hopes of hoping for a breakdown and practical benefits in the ethics of hope are mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

 • hope
 • wishful thinking
 1. چینگل،اندرو، اخلاق باور(دانشنامة فلسفه استنفورد)، ترجمة امیرحسین خداپرست، تهران،
 2. ققنوس، 1395.
 3. Audi, Robert, Rationality and Religious Commitment, OUP Oxford, 2011.
 4. Aronson, Ronald, "Albert Camus", The Stanford Encyclopedia of Philosophy
 5. (Summer 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =
 6. edu/ archives/ sum2017/ entries/camus/>.
 7. Bloeser, Claudia and Stahl, Titus, "Hope", The Stanford Encyclopedia of
 8. Philosophy (Spring 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =
 9. stanford. edu/ archives/ spr2017/ entries/hope/>.
 10. _______, Fundamental Hope and Practical Identity. Philosophical Papers, 46:3,
 11. -371, 2017.
 12. Bovens,Luc, “The Value of Hope”. philosophy and Phenomenological Research,
 13. Vol. 59, No. 3, pp. 667-681.Published by: International Phenomenological
 14. Society, (Sep., 1999).
 15. Cherniack, Christopher, Minimal Rationality. MIT Press, 1990.
 16. Connelly,Mark, George Orwell: A Literary Companion. McFarland, 2018.
 17. Treanor, Brian and Sweetman, Brendan, "Gabriel (-Honore) Marcel", The
 18. Stanford Encyclopedia of Philosophy(Winter 2016 Edition), Edward
 19. N.Zalta (ed.),URL=
 20. marcel/>.
 21. Deweese-Boyd, Ian, "Self-Deception", The Stanford Encyclopedia of Philosophy
 22. (Fall 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =
 23. /archives /fall2017 /entries /self-deception/>.
 24. Dorr,Cian, Non-cognitivism and Wishful Thinking. Wiley Blackwell.Vol:36.97-
 25. , 2002.
 26. Martin, Adrienne, How We Hope: A Moral Psychology, Princeton: Princeton
 27. University Press, 2013.
 28. Nietzsche, Friedrich, Human, All Too Human, I.Translated from Friedrich
 29. Nietzsche, Samtliche Werke, Kritische Studienausgabe, ed. Giorgio Colli and
 30. Mazzino Montinari, in 15 vols.This book corresponds to Vol. 2, pp. II-363.
 31. Stanford University Press, 2000.
 32. Marcel, Gabriel, Being and Having. dacre press Westminster, 2007.
 33. Mittleman, Alan, Hope in a Democratic Age. Oxford University Press, 2009.
 34. Hume, David , A Treatise of Human Nature, ed. L. A. Selby-Bigge. Oxford
 35. University Press, 1978
 36. Waldau Paul; Patton Kimberley Christine, A Communion of Subjects: Animals in
 37. Religion, Science, and Ethics .Columbia University Press, 2006.
 38. Wittgenestain,Ludwig, Philosophical Investigations, trans.G.E.M Anscombe.
 39. Macmilan, 1968.
 40. Spinoza ,Benedictus de, Ethics. Translated by W.H.White and A.K.Stirling. With
 41. an Introduction by Don Garrett..Wordsworth Editions, 2001.
 42. Krizan, Zlatan .Windschit, Paul D. Wishful Thinking about the Future: Does
 43. Desire Impact Optimism? Social and Personality Psychology Compass 3/3
 44. (2009): 227–243, 10.1111/j.1751-9004.2009.00169.x, 2009.