نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

برخی از معرفت‌شناسان معاصر استدلال می‌کنند که توجیه معرفتی ممکن است به دو شکل کاملاً متمایز در معرض نقض قرار بگیرد. در حالت نخست که آن را نقض شواهد می‌نامند توجیه معرفتی یکسره از بین می‌رود، اما در حالت دوم که نقض حُکم نامیده می‌شود با اینکه بخشی از توجیه شخص از بین می‌رود هنوز بخش دیگری از توجیه باقی می‌ماند، بنابراین شخص در این حالت تا حدی در باور به گزارة موردنظر موجه خواهد بود. این استدلال از طریق آموزه‌ای به نام آموزة دو منبعیِ توجیه انجام می‌شود. در این مقاله پس از شرح این استدلال ـ از طریق تمرکز بر نمونه‌ای  مشخص از آن که توسط اندرو روتندو (2013) ارائه شده ـ و معرفی آموزة دو منبعی توجیه نشان می‌دهیم که این آموزه را می‌توان به دو شکل مختلف صورت‌بندی کرد. پس از نشان دادن دلایل ترجیحِ صورت‌بندی دوم بر صورت‌بندی نخست، برای قضاوت دربارة صورت‌بندی دوم آن را با خوانش برگزیده‌ای از آموزة شواهدگرایی مقایسه می‌کنیم. نشان می‌‌دهیم که هر چند خوانش موردنظر از شواهدگرایی بهتر از صورت‌بندی دوم آموزة دو منبعی توجیه عمل می‌کند خود خالی از اِشکال نیست. برای برطرف کردن این اِشکال، صورت‌بندی دیگری دربارة رابطة توجیه معرفتی و شواهد معرفی می‌کنیم و شروط لازم و کافی توجیه را به دست می‌دهیم. مقایسة آموزه‌های متفاوت توجیه از طریق سنجش عملکرد آنها در سناریوهایی معرفتی انجام می‌شود که به ترتیب در مقاله معرفی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Externalist Evidentialism: Sufficient and Nessesary Conditions for Epistemic Justification

نویسنده [English]

 • Omid Karimzadeh

Faculty member of Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Some contemporary epistemologists claim that there are two different kinds of epistemic defeat that are respectively called evidence undermining and judgment undermining. Using a thesis called two streams of justification thesis, they argue that in the first case one's justification is completely undermined while in the second case, despite the fact that one loses some part of her justification, she is justified to believe in P to some degree. In this paper, after focusing on the argument proposed in Rotondo's (2013) (as an instance of this camp of epistemologists), I show that different articulations of the thesis should be distinguished. I call them the first articulation and the second one and then I show that the second articulation is more plausible. Then I introduce a specific formulation of the evidentialism thesis and argue that despite its own problem, it has an advantage over the second articulation. I introduce my preferred justificatory thesis to rectify the problem at the end. The preferred justificatory thesis determines the necessary and the sufficient conditions for a person to be justified in believing a proposition. Accepting the preferred justificatory thesis is equal to rejecting Rotondo's claim.

 1. Bengson, J., "The Intellectual Given", Mind 124 (495):707-760, 2015.
 2. BonJour, L. and Sosa, E., Epistemic Justification: Internalism Vs. Externalism,
 3. Foundations Vs. Virtues, Oxford: Blackwell Publishing, 2003.
 4. Chudnoff, E., "What Intuitions Are Like ", Philosophy and Phenomenological Research
 5. (3):625-654, 2011.
 6. Chudnoff, E., Intuition, Oxford University Press, 2013.
 7. Comesaña J., "Evidentialist Reliabilism", Noûs 44 (4):571-600, 2010.
 8. Conee, E. and Feldman, R., Evidentialism: Essays in epistemology, Oxford: Clarendon
 9. Press, 2004.
 10. Dougherty, T. (ed.), Evidentialism and its discontents, New York: Oxford, 2011.
 11. Goldberg, S. C. (ed.), Internalism and Externalism in Semantics and Epistemology,
 12. Oxford University Press, 2007.
 13. Pryor, J., "The Skeptic and the Dogmatist", Noûs 34 (4):517–549, 2000.
 14. Rotondo, A."Undermining, Circularity, and Disagreement", Synthese 190 (3):563-584,
 15. Silins, N., "Experience Does Justify Belief", In Ram Neta (ed.), Current Controversies In
 16. Epistemology. New York, USA: Routledge. pp. 55-69, 2014.
 17. Way, J, "Two Arguments for Evidentialism", Philosophical Quarterly 66 (265):805-818,