تبیین و نقد مواجهة نجفی اصفهانی با نظریة تکامل داروین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده

اندیشة خلقت‌‌‌گرایی موجودات در میان متکلمان اسلامی و سنت اسلامی پیشینة طولانی دارد. در این مقاله به دیدگاه نجفی اصفهانی دربارة چگونگی پیدایش انسان و استثناء بودن وی از قانون عام تکامل موجودات پرداخته شده است. وی با اتخاذ مبانی علم‌‌‌شناسی، دین‌‌‌شناسی و هرمنوتیکی خاص ، مخلوق بودن انسان در مقابل تکامل تدریجی موجودات را موجّه، مدلّل، مبرهن و علمی تلقی کرده و آن را به عنوان شاهد نقض برای فرایند تکامل داروینی و تکامل‌‌‌گرایی نئو داروینیستی معرفی می‌‌‌کند. به عقیدة وی می‌‌‌توان میان تکامل موجودات و خلقت انسان تفکیک قائل شد و به نوعی خلقت انسان را خاص تلقی کرد. نجفی اصفهانی با تحلیل و نقد مبانی تکامل‌‌‌گرایان ملحد و رفع اتهامِ ماده‌‌‌گرایی و الحاد‌‌‌گرایی از اصل نظریة تحول داروین، هم به دفع شبهات منکران توحید و خداناباوران پرداخته و هم نظریة تکامل دارویـن را- فـارغ از رویـکرد فلسـفی- یـک اصل علمی که دغدغة تبیین فرایند پیدایش حیـات را دارد، معـرفی می‌‌‌کنـد. بـرآمد نهایـی رویکـرد وی به پیـدایش انسان که مبتنی بر پیش‌‌‌فرض‌‌‌های او در دین‌‌‌شناسی و علم‌‌‌شناسی است در خلقت‌‌‌گرایی خداوند نسبت به انسان و باطل شدن تکامل انسان از منظر نظریة تکامل خلاصه می‌‌‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining and criticizing the exposure of Najafi Esfahani to Darwin's theory of evolution

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Rasouli
 • Mohsen Jahed
University of Zanjan
چکیده [English]

Abstract
The concept of creativity of beings among the Islamic theologians and the Islamic tradition has a long history. In this article, Najafi Isfahani's view about how human is born and his exception to the general law of evolution of beings are discussed. By adopting the principles of science, religion, and hermeneutics, he considers man's creature to be gradually evolving as justifiable, rational, and scientific, and sees it as a violation of the process of Darwinian evolution and neo-Darwinian evolutionism Introduces. In his opinion, one can distinguish between the evolution of beings and the creation of mankind and in some way considered man's creation as special. Najafi Esfahani, analyzing and criticizing the founding principles of the atheist evolutionists and removing the charge of materialism and atheisticism from the principle of the theory of Darwinian transformation, both to eliminate the doubts of the disbelievers of monotheist and theologians, and Darwin's theory of evolution-free of the approach Philosophy - A scientific principle that deals with the explanation of the process of the emergence of life. The final outcome of his approach to the emergence of man, based on his predispositions in theology and theology, is summarized in the creation of God toward man and the abolition of human evolution from the perspective of evolutionary theory. In the critical encounter with human evolution, he has used Darwin's manuscripts and critique of other evolutionists on the subject of human evolution.

کلیدواژه‌ها [English]

 • creationism-Evolutionism-Atheism-Evolution-Najafi esfahani
 1. جاهد، محسن، "تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از نگاه ارسطو"، فصلنامة تخصصی فلسفه و
 2. کودک، 3 (7)،ص46- 33، 1389.
 3. رضایی، غلامرضا، یحیی گوهری بخشایش،"اعتبار سنجی خبر واحد در عقاید دینی"، مجله
 4. کلام اسلامی، (85)، ص79- 59، 1392
 5. زیادات، عادل، مواجهه با داروین: نخستین برخورد‌ها با نظریة تکامل در شرق مسیحی و اسلامی،
 6. ترجمة امیر محمد گمینی، تهران، نشر کرگدن، 1396.
 7. شیخ‌رضایی، حسین؛ امیر‌احسان کرباسی‌زاده، آشنایی با فلسفة علم، تهران، هرمس، 1395.
 8. طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعة
 9. مدرسین حوزة علمیة قم،1417ق.
 10. فخررازی، محمدبن‌عمر، مفاتیح الغیب، ج3 ، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1420ق.
 11. فرامرز قراملکی، احد، موضع علم و دین در خلقت انسان، تهران، مؤسسة فرهنگی آرایه،1373.
 12. مایر، ارنست، "پیدایش انسان معجزه است"، ترجمةکاوه فیض الهی، روزنامه همشهری، سال
 13. (اول)، ص70-68، 1380.
 14. محمدبن رشد، فصل المقال: فی ما بین الحکمه والشریعه من الاتصال، ترجمة سید جعفر سجادی،
 15. تهران، امیرکبیر، 1376.
 16. مصباح یزدی، محمد تقی، معارف قرآن (خدا‌شناسی، کیهان‌شناسی، انسان‌شناسی)، قم، مؤسسة
 17. در راه حق، 1372.
 18. مطهری، مرتضی، مقالات فلسفی، قم، صدرا،1384.
 19. _______، علل گرایش به مادیگری، قم، صدرا، 1374.
 20. نجفی اصفهانی، محمدرضا، نقد فلسفة داروَن، محقّق حامد ناجی اصفهانی، تهران،کتابخانه، موزه
 21. و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1389.
 22. وود، برنارد، تکامل انسان، ترجمة فرهاد رضایی، تهران، بصیرت، 1394.
 23. هاشمی، محمدمنصور، "یک مسئله، دو رویکرد: بررسی مقایسه‌ای نقد‌های محمد رضا نجفی اصفهانی و سید اسدالله خرقانی بر نظریة تکامل"، آینه پژوهش، 22(4)، ص49- 44، 1390.
 24. Behe, Michael ,Darwin’s Black Box :the Biochemical Challenge to Evolution, NewYork,
 25. free press,1996.
 26. Darwin, Charles, the Origin of Species, 6 th, NewYork University press, NewYork,1872.