نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ارشد

2 هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با توجه به تعریف علم کلام، اثبات وجوب بعثت برای متکلم ضروری است. در این میان، متکلمان امامیه نیز از این قاعده مستثنی نیستند، اما با بررسی و تحلیل عقلی استدلال‌‌های متکلمان امامیه، این نتیجه به دست آمد که برخلاف ادعای آنان، استدلال‌‌هایشان عقلی محض نبوده و مبتنی بر یک گزارة تجربی است. اثبات این فرضیه، که فرضیة اول این مقاله است، ارزش معرفت‌‌شناختی استدلال آنان را از مرتبة عقلی (پیشینی) به مرتبة تجربی (پسینی) تنزل می‌‌دهد. پس از نقد آن استدلال‌‌ها با بررسیِ تحلیلیِ برهان حرکت جوهریِ اشتدادی در آراء ملاصدرا و مقدمه قراردادن مبانی او، به وجوب بعثت پرداختیم؛ با این فرضیه که با استفاده از مبانیِ ملاصدرا، می‌‌توان برهانی پیشینی بر وجوب بعثت عرضه کرد. رسیدن به این نتیجه، ره‌‌آوردِ پیگیریِ فرضیة دوم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Proof of the necessity of Besat based on the inherent motion and critique of the proofs of the Imamieh theologians

نویسندگان [English]

 • Ali Moayedi 1
 • maryam salem 2

1 Shahid beheshti university

2 shahid beheshti university

چکیده [English]

According to the definition of the science of theology, proving the necessity for a speaker is necessary. Meanwhile, the Imamite theologians are no exception to this rule. The proof of this hypothesis, which is the first hypothesis of this paper, reduces the epistemological value of their argument from the rational (a priori) to the experimental (post) rational level. After criticizing these arguments, it was necessary, with an analytical review, to prove the momentous move in the views of Mulla Sadra and the introduction of his principles, with the hypothesis that using the principles of Mulla Sadra, one could propose an antecedent for the necessity of being. To achieve this conclusion, the pursuit of the second hypothesis follows

کلیدواژه‌ها [English]

 • The Immaculate Existence of the Imamate Theologians _ Moving Incitely-Mala Sadra
 1. اشکوری، محمدفنایی، تاریخ فلسفه اسلامی، ج3، تهران، سمت، 1394-1390.
 2. الایجی، قاضی عبدالرحمن بن احمد، المواقف فی علم الکلام، بیروت، عالم الکتب، بی‌تا.
 3. الشیرازی، صدرالدین محمد، الشواهد الربوبیـة فی المناهج السلوکیـة، مشهد، المرکز الجامعی
 4. للنشر، 1360.
 5. ______، مفاتیح الغیب، تهران، مؤسسة تحقیقات فرهنگی، 1363.
 6. ______، الحکمـة المتعالیـة فی الأسفار العقلیـة الأربعـة، بیروت، دار احیاء التراث، 1981.
 7. امیری، عسکری سلیمانی، منطق پیشرفته، قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، 1389.
 8. حسین‌زاده، محمد، معرفت؛ چیستی، امکان و عقلانیت، قم، انتشارات مؤسسة آموزشی پژوهشی
 9. امام خمینی(ره)، 1396.
 10. ______، مؤلفه‌ها و ساختارهای معرفت بشری؛ تصدیقات یا قضایا، قم، انتشارات مؤسسة
 11. آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، 1390.
 12. حلی، علامه، تسلیک النفس الی حظیرة القدس، قم، انتشارات مؤسسة الامام الصادق، 1426ق.
 13. ______، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد ، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1407ق.
 14. رازی، فخرالدین محمد، شرح عیون الحکمـة، تصحیح احمد حجازی، ج1، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
 15. سبحانی، جعفر، الالهیات علی هدی الکتاب و السنـة و العقل، قم، المرکز العالمی للدراسات
 16. الاسلامیـة، 1412ق.
 17. سروش، عبدالکریم، درس‌هایی در فلسفة علم الإجتماع، تهران، نشر نی، 1376.
 18. طوسی، محمدبن حسن، الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، بیروت، دار الأضواء، 1406ق.
 19. طوسی، خواجه نصیرالدین، الجوهر النضید، قم، بیدار، 1371.
 20. عبودیت، عبدالرسول، درآمدی به نظام حکمت صدرایی، ج1و 3، تهران، سمت، 1391-1385.
 21. فارابی، ابونصر، احصاءالعلوم، بیروت، مکتبـة الهلال، 1996.
 22. کاشانی، ملاحسن، أنوارالحکمـة، قم، بیدار، 1425ق.
 23. لاهیجی، فیاض، سرمایة ایمان در اصول اعتقادات، تهران، الزهراء، 1372.
 24. مصباح، مجتبی؛ عبدالله محمدی، معرفت شناسی، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام
 25. خمینی(ره)، 1394.
 26. مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش فلسفه، ج1، تهران، مرکز چاپ و نشر بین الملل، 1391.
 27. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، صدرا، 1390.
 28. مفید، النکت الاعتقادیـة، قم، المؤتمر العالمی للشیخ المفید، 1413ق.