نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 ارشد فلسفه دین دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله با تکیه بر دیدگاه رودلف اتو دربارة تجربة مینوی از دیدگاه افلاطون دربارة تجربة زیبایی و عشق خوانشی جدید ارائه شده است که طبق آن می‌توان تجربة زیبایی و عشق در افلاطون را تجربه‌ای مینوی شمرد. تجربه‌های دینی دارای گونه‌های متنوعی هستند و نمی‌توان آنها را در یک گونه جای داد. با توجه به این پیش‌فرض، این مقاله درصدد است تا نشان دهد که تجربة زیبایی و عشق در افلاطون در مقایسه با انواع دیگر تجربه‌های دینی به تجربة مینوی نزدیک‌تر است زیرا با تکیه بر دیدگاه رودلف اتو دربارة تجربه‌های مینوی اولاً تجربة زیبایی و عشق نوعی آگاهی از موجودی "کاملاً دیگر" است که تمام ویژگی‌های آگاهی نومینوس یا دست‌کم، مهم‌ترین ویژگی‌های آن را دارد ثانیاً زیبایی محض به عنوان متعلَّق این آگاهی تمام ویژگی‌ها یا دست‌کم مهم‌ترین ویژگی‌های امر مینوی را دارا است. بنابراین، می‌توان مواجهه با زیبایی را مواجهه با امرمینوی و در نتیجه، تجربة زیبایی و عشق در افلاطون را تجربه‌ای مینوی شمرد. با این خوانش نشان داده شده است که تجربة مینوی گستره وسیعی دارد و می‌تواند تجربه زیبایی و عشق در افلاطون را هم دربرگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Experience of Beauty or Platonic Love as the Numinous Experience

نویسندگان [English]

 • mohammadreza bayat 1
 • alireza taheri 2

1 Faculty member of Tehran University

2 Master of Philosophy of Religion, University of Tehran

چکیده [English]

The issue of the article is defend the claim that the experience of Beauty or Platonic love can be considered the numinous experience. First, the article explain Otto’s view on numinous experiences. Then it explain Plato’s view on Beauty and love. Finally, comparing the two views, the article will show that the experience of Beauty or Platonic love can be considered the numinous experience. Because, firstly, the experience of Beauty or Platonic love is an awareness of a “wholly other” being, which possesses all or at least the most prominent features of the numinous awareness. Secondly, Beauty as the object of this awareness also possess all or at least the most prominent features of the numen. Therefore, the experience of Beauty is the very experience of the numen.

کلیدواژه‌ها [English]

 • religious experience
 • numinous experience
 • the numen
 • Beauty
 • Love
 • Plato
 • and Otto
 1. افلاطون، مجموعه آثار افلاطون، ترجمة محمدحسن لطفی و رضا کاویانی. ج1، چ3، تهران،
 2. خوارزمی،1380.
 3. _____، مجموعه آثار افلاطون، ترجمة محمدحسن لطفی، ج4-2، چ3، تهران، خوارزمی،
 4.  
 5.  
 6. Almond, P. C.. Rudolf Otto: An Introduction to his Philosophical Theology. United States
 7. of America, North Carolina press, 1984.
 8. Davis, Caroline Franks. The Evidential Force of Religious Experience. 1 edition. Oxford
 9. England : New York: Clarendon Press, 1989.
 10. L. Geisler and Winfried Corduan. Philosophy of religion, Eugene, Oregon, Wipf and
 11. Stock publisher, 2003.
 12. Otto, R. .The Idea of the Holy: An Inquiry into the Non-rational to the Rational. Trans.
 13. Harvey, John W. London, Oxford University Press, 1936.
 14. Plato. The Collected Dialogues, part I. Edited by E. Hamilton and H. Cairns; Princeton
 15. University Press, 1994.
 16. Plato. The Collected Dialogues. Part II. Edited by E. Hamilton and H. Cairns; Princeton
 17. University Press, 1994.
 18. Yandell, K. E.. Philosophy of Religion: A Contemporary Introduction. New York,
 19. Rutledge, 2016.