نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

ماتریالیسم‌‌ حذف‌‌گرا تبیین رفتار بر اساس حالت‌‌های ذهنی را نمی‌پذیرد و تأکید دارد که رفتار انسانی را صرفاً باید بر اساس رویدادهای عصبی تبیین کرد. طرفداران این دیدگاه برای کنار گذاشتن باور به حالت‌های ذهنی، آن را دیدگاهی عرفی می‌نامند که در برابر علم عصب‌‌شناسی قرار دارد. مقالة‌‌ پیش‌‌رو با تحلیل مبانی معرفتی ماتریالیسم‌ ‌حذف‌‌گرا نشان می‌‌دهد که این دیدگاه نوعی انحصارگرایی وجودشناختی است که در تبیین سرشت ذهن، ناتوان است. همچنین استدلال خواهد شد که با انکار وجود حالت‌های ذهنی نه تنها جایی برای روان‌شناسی ‌‌به عنوان یک حوزة‌‌ معرفت‌‌بخش علمی و کاربردی باقی نمی‌ماند، بلکه جایی برای مفاهیم محوری علوم اجتماعی نیز نمی‌ماند. روان‌شناسی علمی با فرض وجودِ اشخاص در زیست‌‌جهانی اجتماعی پیش‌‌ می‌‌رود و این فرض که اساس تشکیل روان‌شناسی علمی است نمی‌‌تواند فیزیکالیستی تعبیر شود. ادعای ایجابی مقاله این است که صرفاً با تعامل دو علم روان‌شناسی و عصب‌شناسی است که امکان فهم دقیق هویت انسان فراهم می‌شود. باور به حالت‌های ذهنی غیرمادی هیچ منافاتی با علم عصب‌شناسی یا سایر علوم تجربی ندارد و تعریف انسان بر اساس نفس مجرد، مبنای وجودشناختی بی‌بدیل و منسجمی برای دفاع از روان‌شناسی علمی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A critique on epistemological basics of eliminative materialism

نویسندگان [English]

 • mohammad mehdi hatami 1
 • reza sadeqi 2

1 PhD student, University of Isfahan

2 prof. philosophyFaculty member of Isfahan University

چکیده [English]

The eliminative materialism does not accept behavior explanation based on mental states and puts emphasis that human behavior should be explained just based nervous events. The supporter of this view, for the rejection of belief in mental states, call folk view which is against neuroscience. The following article, through the analysis of the epistemological basics of eliminative materialism, shown that this view is somehow an unreasonable monopoly of ontology. It will also be arguing that with defying the existence of mental state, not only there will be no space for psychology as a scientific and practical section, there is also no place for the key concepts of social sciences. Scientific psychology goes forward with assuming the existence of individuals in the social world of life and assumption which is the formation of psychology is scientific cannot interpreted in a physicalist way.Theaffirmative claim of this article is the fact that human nature can be understood deeply just through the interaction of psychology and neuroscience. Belief in immaterial mental states is not against neuroscience or other experiments sciences and definition based onimmaterial soul is an unmatchedand coherent ontological basis to defend scientific psychology.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Eliminative materialism
 • dualism
 • Reductionism
 • incommensurability
 • immaterial soul
 1. اسدورو، لستر ام، روان‌شناسی، ترجمة جهانبخش صادقی، تهران، سمت، ۱۳۸۶.
 2. پوپر، کارل ، حدس‌ها و ابطال‌ها: رشد شناخت علمی، ترجمة احمد آرام، تهران، شرکت سهامی
 3. انتشار، 1368.
 4. چرچلند، پاول، ماده و آگاهی، درآمدی به فلسفة ذهن امروز، ترجمة امیر غلامی، تهران، نشر
 5. مرکز، 1386.
 6. کارناپ، رودلف، فلسفه و نحو منطقی، ترجمة رضا مثمر، تهران، نشر مرکز، 1385.
 7. کواین، ویلرد ون اورمن،"دو حکم جزمی تجربه‌گرایی"، ترجمة منوچهر بدیعی، فلسفة
 8. تحلیلی(مجموعه مقالات)، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، ص277-251 ،1390.
 9. ______، "در باب آنچه هست"، ترجمة منوچهر بدیعی، فلسفة تحلیلی(مجموعه
 10. مقالات)، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، ص247-231 ، 1390.
 11. ویتگنشتاین، لودویگ، پژوهش‌های فلسفی، ترجمة فریدون فاطمی، تهران، نشر مرکز، 1380.
 12. Bird, Alexander, "Kuhn, Naturalism, and the Positivist Legacy", in Studies in
 13. History and Philosophy of Science, 35, P 337-356, 2004.
 14. Churchland, Patricia, S, Neurophilosophy: Toward a Unified Science of the
 15. Mind-Brain, Cambridge, MA: MIT Press, 1986.
 16. Churchland, Paul M, ,“The Logical Character of Action-Explanations”,
 17. Philosophical Review, Vol. 79, No. 2, P214-236, 1970.
 18. _______, “Eliminative Materialism and the Propositional Attitudes”, The Journal
 19. of Philosophy, Vol. 78, No. 2, P67-90, 1981.
 20. Feyerabend, Paul K, “Mental Events and the Brain”, The Journal of Philosophy,
 21. Volume 60, Issue 11,P 295-296, 1963.
 22. _______, “Explanation, Reduction, and Empiricism”, in Minnesota Studies in the
 23. Philosophy of Science, Volume ΙΙΙ, edited by H. Feigl and G. Maxwell,
 24. Minneapolis: University of Minnesota Press, reprinted in Philosophy of
 25. Science: Contemporary Readings, edited by Y. Balashov and A. Rosenberg,
 26. P141-162, 1962/2002.
 27. Harre, Rom, Cognitive Science: A Philosophical Introduction, SAGE Publications
 28. Ltd, 2002.
 29. Nagle, Ernst, The Structure of Science: Problems in the Logic of Scientific
 30. Explanation, Hackett Publishing Company, 1979/1961.
 31. Quine, Willard van Orman, Theories and Things, Cambridge, MA: Harvard
 32. University Press, 1981.
 33. Ramsey, William, "Eliminative Materialism", The Stanford Encyclopedia of
 34. Philosophy, (Edward N. Zalta (ed.), URL = https://plato.stanford. edu / archives
 35. /win2016/entries/materialism-eliminative/, 2016.
 36. Rorty, Richard Rorty, “Mind-Body Identity, Privacy, and Categories”, The
 37. Review of Metaphysics, Vol. 19, No. 1, P 24-25, 1965.
 38. Sellars, Wilfrid Stalker, “Empiricism and the Philosophy of Mind” in Minnesota
 39. Studies in the Philosophy of Science, Vol. 1, edited by Herbert Feigl & Grover
 40. Maxwell, Minnesota University Press, P253-309, 1956.