دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، تیر 1398 
تبیین حرکت جوهری جبلی و ارادی انسان

صفحه 61-82

محمد جواد نصر؛ سید محمد علی دیباجی