حکمت صدرایی و جنسیت انسانی:تحلیلی بر پایه برخی مبانی هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و معرفت شناختی

علیرضا حسن پور؛ مجید ضیایی قهنویه؛ مهناز مظفری فر

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 1-20

چکیده
  هدف این مقاله بررسی مسئلة‌‌ جنسیت بر اساس هستی‌‌شناسی، انسان‌‌شناسی و معرفت‌‌شناسی ملاصدرا است. با اینکه ملاصدرا به طور مستقیم به مسئلة جنسیت نپرداخته است، ولی با بررسی برخی مؤلفه‌‌های هستی‌‌شناسی، انسان‌‌شناسی و معرفت‌‌شناسی او می‌‌‌‌توان بر برخی از لایه‌‌های پنهان اندیشة‌‌ این حکیم در این زمینه پرتو افکند. انسان ...  بیشتر

استنباط مدلهای گوناگون یقین با نظر به امکانات درونی حکمت متعالیه

عبداله صلواتی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 21-38

چکیده
  در معرفت‌شناسی معاصر مدل‌های گوناگونی از یقین مطرح شد: همانند یقین روان شناختی، یقین معرفت شناختی، یقین اخلاقی، و یقین عینی و ذهنی. در این جستار سعی می‌شود بر پایة مدل‌های یقین در معرفت‌شناسی معاصر و امکانات درونی فلسفة ملاصدرا، مدل‌هایی از یقین در حکمت متعالیه استنباط و عرضه شود. بنابراین، پرسش پایه این جستار به این قرار است: ...  بیشتر

بررسی تطبیقی‌اندیشه‌های کلامی‌‌ابن‌تیمیه با شیعیان اثنی عشری با تکیه بر روایات ام سلمه(س) از رسول خدا(ص)

علی اصغر بنی حسن؛ محمد مهدی باباپور گل افشانی؛ ناصر رفیعی محمدی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 39-58

چکیده
  به سبب شهرتِ تضاد‌اندیشه‌های کلامی‌‌ابن‌تیمیه با دیگر فرقه‌های اسلامی ‌‌و به‌ویژه شیعیان اثنی عشری، با نگاه تقریب و‌ ایجاد زمینة وحدت و‌ترویج تفکر صواب و رفع‌اندیشه‌های باطل در فضایی خالی از تعصب نابجا، با روش تطبیقی به مقایسة چندین موضوع، با محوریت روایات رسیده از ام سلمه(س) -که مورد احترام فریقین است- پرداخته و بدین نتیجه ...  بیشتر

چالش‌های درونی سلفیه در تنقیح مبانی کلامی‌‌و عقیدتی با محوریت پدیده تکفیر و جوانب آن

حمید ایماندار؛ حسین ظفری

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 59-84

چکیده
  تفسیر خاص از مفهوم تکفیر و توسعة مصادیق آن، از علل عمدة مشی افراط گرایانه سلفیة جهادی به شمار می‌‌رود.  باید تصریح نمود مبانی جریان مذکور در حوزة تنقیح مفهوم تکفیر، تضاد‌هایی عمده با آراء بزرگان جریان سلفی‌گری داشته و به واقع سبب بروز چالشی درونی در نظام کلامی‌ ‌و عقیدتی مکتب سلفیه شده است.  اعتقاد به جزئیت عمل جوارحی در تحقق ...  بیشتر

بررسی رویکرد کلامی شیعی به جایگاه مصلحت در استنباط احکام شرعی

علی قاسمی؛ سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ داود محمدجانی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 85-100

چکیده
  اصل مصلحت یکی از اصول اساسی در استنباط احکام شرعی در فقه شیعه است. مرجعیت مصلحت به‌عنوان منبع استنباط احکام شرعی ریشه در مبانی کلامی این اصل و قاعده دارد. در این مقاله به بررسی جایگاه مصلحت در اجتهاد و استنباط احکام شرعی با رویکرد کلامی شیعه پرداخته‌شده است. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی– تطبیقی است که به شیوة کتابخانه‌ای بر اساس تحلیل ...  بیشتر

جایگاه قوة قدسیه در ایفای نقش مختصات نبی

محمد عباس زاده جهرمی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 101-120

چکیده
  مختصات نبی به آن دسته از ویژگی‌های نبی اطلاق می‌شود که او را از دیگر انسان‌ها جدا می‌کند و آنها را می‌توان در دریافت وحی، عصمت و معجزه خلاصه کرد. در این نوشتار درصدد تبیین مبدأ انسان‌شناسی این مختصات نبی به روش کتابخانه‌ای و تحلیلی مبتنی بر نگرش فلسفی هستیم. ابن‌سینا و ملاصدرا بر وجود قوة قدسیة نبی تأکید دارند، لذا به منظور انجام ...  بیشتر

طمأنینه محض: بررسی امکان وجود حالات نفسانی غیر التفاتی

عادل مقدادیان؛ مسعود صادقی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 121-136

چکیده
  وجود حالات نفسانی محض و غیر التفاتی به‌ویژه آگاهی محض از مسائل محل تلاقی فلسفة ذهن و فلسفة عرفان است. غالب احوال و مقامات مطرح از سوی عارفان دارای متعلق هستند. اما در منازل عرفانی گاه سخن از به دست آوردن احوال و مقاماتی است که داشتن متعلق درباره‌‌ی آنها بی‌‌معناست و لزوماً در موردآن حال و مقام «به ـ از» معنا ندارد. معتقدان به ...  بیشتر