دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، فروردین 1398 
بررسی رویکرد کلامی شیعی به جایگاه مصلحت در استنباط احکام شرعی

صفحه 85-100

علی قاسمی؛ سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ داود محمدجانی