اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حسن سعیدی

عرفان دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

elahiat.sbu.ac.ir/~h-saeidi
h-saeidisbu.ac.ir
021-29905675
0009-0004-6437-5255

مدیر مسئول

حسن سعیدی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

h-saeidisbu.ac.ir
0009-0004-6437-5255

اعضای هیات تحریریه بین المللی

آنتونی رابرت بوث

فلسفه اسلام استاد دانشگاه ساسکس انگلستان

profiles.sussex.ac.uk/p308006-anthony-booth
a.r.boothsussex.ac.uk
0000-0003-2609-7317

h-index: 8  

آدیس دودریا

اسلام معاصر دانشیار دانشکده علوم انسانی، زبانهای و علوم اجتماعی دانشگاه گریفیت استرالیا

experts.griffith.edu.au/7439-adis-duderija
a.duderijagriffith.edu.au
+61 7373557661
0000-0001-8134-761X

h-index: 11  

سجاد رضوی

تاریخ تفکر اسلامی استاد تفکراسلامی دانشکده علوم انسانی،هنروعلوم اجتماعی دانشگاه اگستر

arabislamicstudies.exeter.ac.uk/people/profile/index.php?web_id=rizvi
s.h.rizviexeter.ac.uk
013 92724037
0000-0002-5443-3237

h-index: 9  

لوید ریجن

تاریخ و تمدن ملل اسلام استاد دانشگاه گلاسکو انگلستان

www.gla.ac.uk/schools/critical/staff/lloydridgeon/
lloyd.ridgeonglasgow.ac.uk
0000-0003-0362-3011

h-index: 8  

پیتر ادمسون

فلسفه استاد فلسفه باستان و قرون وسطی در کینگز کالج لندن

www.kcl.ac.uk/people/peter-adamson
peter.adamsonlrz.uni-muenchen.de
0000-0001-9256-2366

محمد فغفوری

مطالعات اسلامی استاد دانشکده مطالعات اسلامی دانشگاه جرج واشنگتن امریکا

religion.columbian.gwu.edu/mohammad-faghfoory
faghfoorgwu.edu
(202)994-8716
0000-0002-7569-6220

h-index: 2  

اعضای هیات تحریریه

منوچهرصانعی دره بیدی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

m-saneidarebidisbu.ac.ir

قربان علمی

دانشیار دانشگاه تهران

gelmiut.ac.ir

زهره توازیانی

فلسفه و کلام اسلامی استاد تمام گروه فلسفه دانشگاه الزهرا(س)

staff.alzahra.ac.ir/zohreh-tava/
z.tavazianialzahra.ac.ir

عباس یزدانی

فلسفه استاد تمام گروه فلسفه دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~a.yazdani
a.yazdaniut.ac.ir
02142762254
0000-0001-9499-7259

علی فتح طاهری

فلسفه استاد تمام گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

www.ikiu.ac.ir/members/?id=135&lang=0
fathtaherihum.ikiu.ac.ir
028-33901640

صالح حسن زاده

فلسفه استاد تمام فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

aris.atu.ac.ir/hasanzadeh
hasanzadehatu.ac.ir
(+98)9122152133
0000-0003-3874-469X


https://aris.atu.ac.ir/hasanzadeh

ذکریا بهارنژاد

فلسفه دانشیاردانشکده الهیات دانشگاه شهید بهشتی

scimet.sbu.ac.ir/Zakaria_Baharnejad
z_baharnezhadsbu.ac.ir
29902276
0000-0002-2940-1591

کارشناس نشریه

حسین مقیسهء

دانشگاه شهید بهشتی

hmoghiseh55yahoo.com

مدیر داخلی

مریم سالم

حکمت و کلام استادیار دانشگاه شهید بهشتی

m_salemsbu.ac.ir