بررسی صعود و نزول عیسی در قرآن با تکیه بر پیشینة مسیحی

روح الله نجفی

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 87-108

https://doi.org/10.52547/jipt.2022.224630.1187

چکیده
  فهم شایع از عبارت قرآنی «بل رفعه الله الیه»، زنده بالا برده شدن عیسی به آسمان نزد خداوند است اما برخی از نواندیشان معاصر ادعا کرده‌اند که قرآن بر زنده بودن عیسی در آسمان دلالت ندارد بلکه مراد از رفع عیسی، بالا بردن روح وی یا منزلت و درجة اوست. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که ادعای وفات عیسی و نفی صعود او به آسمان، با قطع نظر از پیشینة ...  بیشتر

رقیب انگاری خدا و طبیعت در آراء تفسیری فخر رازی

روح الله نجفی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 1-18

چکیده
  فخرالدین رازی، از پیشوایان علم کلام و از مفسران شهیر قرآن است که در قرن ششم و هفتم هجری می‌‌زیست. پژوهش حاضر بر آن است تا از نسبت خدا و طبیعت در دیدگاه‌های تفسیری فخررازی پرده بردارد. در‌ این خصوص، شواهد وافر نشان از آن دارد که خدای فخر به قوانین طبیعت پایبند نیست بلکه چه بسا مشیت او بر خلاف قوانین طبیعت رخ می‌‌دهد. افزون بر‌ این، ...  بیشتر

تأثیر انگاره های کلامی در اختلاف قرائت آیات صفات الهی

روح الله نجفی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 55-72

چکیده
  مقاله حاضر، بر اختلافات قاریان قرآن در آیات وصف کننده خداوند ، انگشت نهاده و نشان می دهد که انگیزه های کلامی ، در روند پیشنهاد و پیدایش وجوه متفاوت قرائت، تأثیری در خور داشته اند. بدینسان در آیاتی متعدد، از یک سو با قرائتی اصیل و اولیه روبرو می گردیم که ظهور آن برای برخی اذهان، چالش کلامی ایجاد کرده و یا دست کم، بر وفق مفروضات ایشان، ...  بیشتر

فرضیه ای در باب علّت «خطاپذیری فهم ها از قرآن »

روح الله نجفی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 129-148

چکیده
  مقاله حاضر، به طرح فرضیه ای درباره علّت امکان راهیابی خطای ناعامدانه به فهم های صادقانه و عالمانه از قرآن می پردازد. بر وفق فرضیه مزبور، هر فهمی از آیات قرآن، ناگزیر بر مجموعه ای از مبانی و مقدمات استوار است و مقدمات فهم متن، چنان گسترده و متنوعند و چنان از هرسو، امکان آشکار شدن زوایایی نهان از فهم متن انتظار می رود، که امکان احصاء شدن ...  بیشتر