تأثیر تقریرات نوین برهان غایت‌شناختی بر آنتونی فلو

نرگس نظرنژاد؛ فاطمه احمدی شکوهی

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1388

چکیده
  آنتونی فلو یکی از چهره‌های الحادی جهان معاصر است که به اقامة برهان علیه وجود خداوند معروف است؛ از این رو، ادبار او از موضع الحادی برای جامعة دینی حائز اهمیت است، همین امر سبب شده است تا محققان در نوشتار حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش باشند که چه عاملی موجب تغییر مواضع آنتونی فلو شده است؟ فرضیة اصلی این است که تقریرهای نوین برهان ...  بیشتر