تحلیلی بر پیامدهای تربیتی عقل نظری از دیدگاه ابن‌سینا

رضاعلی نوروزی؛ شهناز شهریاری

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1391

چکیده
  در این مقاله عقل نظری و مراتب آن بر اساس دیدگاه ابن‌سینا و تبیین پیامدهایی برای تعلیم و تربیت بررسی می‌شود. نتایج حاصل که با استفاده از روش تحلیلی ـ استنباطی انجام شد ضمن آنکه گویای خصایصی برای هر مرتبة عقلی بود، نشان داد که علاوه بر لزوم تعریف دو نوع هدف واسطه‌ای و غایی برای تعلیم و تربیت، پرورش عقل باید به صورت تدریجی و با توجه به ...  بیشتر