مراحل تعلیم و تربیت از دیدگاه ابنسینا با تأکید بر نفس

شهناز شهریاری نیسیانی؛ رضاعلی نوروزی؛ محمد نجفی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1392

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تبیین مراحل تعلیم و تربیت با توجه به دیدگاه ابنسینا در بارة نفس است. روش مورد استفاده در این پژوهش که پژوهشی کیفی و موردی است، روش توصیفی – تحلیلی است. در این پژوهش که مراحل تعلیم و تربیت با توجه به سیر تکاملی نفس تعیین گردید، سه مرحلة تمهید؛ اعتدال و اعتلا؛ مرحلة ملکوتی برای تعلیم و تربیت در نظر گرفته شد. مرحلة تمهید که ...  بیشتر