تمایزات مبنایی دیدگاه شیعه‌امامیه با دیدگاه‌های فرجام‌گرایانه ‌متأخر

سیده مونا علوی معینی؛ مهناز امیرخانی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1393

چکیده
  امروزه جهان با شتاب به سمت آینده پیش می‌رود و فرجام جهان، هر انسان متفکری را به اندیشیدن وامی‌دارد. حاصل این تفکرات ایجاد دیدگاه‌های فرجام‌گرایانة متعددی بوده است که برخی از آنها در میان اندیشه‌ورزان معاصر غربی شکل گرفته‌ است. البته در ادیان مختلف الهی و غیرالهی نیز از دیرباز نظراتی در زمینة پایان این جهان وجود داشته است. این پژوهش ...  بیشتر