رابطة علم و دین در مسئلة پیدایش انسان از دیدگاه تفسیر المنار و المیزان

علیرضا قائمی نیا؛ محسن آزادی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  امروزه بررسی مناسبات میان علم و دین در گرو تعیین موضع در قبال مسئلة پیدایش انسان است. نسبت میان آموزه‌های قرآنی و یافته های تجربی در این مسئله، پرسشی است که علامه طباطبایی و رشید رضا در تفسیر آیات مربوط به انسان و پیدایش او درصدد پاسخ به آن برآمده‌اند. در این میان مؤلف المنار در تلاش هرچه بیشتر برای برقراری و اعلام هم‌نوایی کامل میان ...  بیشتر