بررسی نقش عقل در شناخت خداوند در اندیشه‌ی سنایی

حسن سعیدی؛ سمانه فیضی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 21-42

چکیده
  چکیدهنسبت ما با حضرت حق و حقیقت متعالی عالم چیست آیا می توان او را شناخت ؟ یا به دلیل اینکه هرگز «بحر در قطره» و « مهر در ذره » جای نمی گیرد او « برون از وهم و قال و قیل » آدمی است . این مساله از دغدغه های دیرینه الهیات پژوهان است و پیوسته ذهن محققان این عرصه رابه خود معطوف داشته در این راستا است که گونه ها و [T1] رویکردها به الهیات شکل می گیرد ...  بیشتر