مقایسه دیدگاه سروش درباره تجربه نبوی و وحی شناسی سینوی

علیرضا نادری

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 47-62

چکیده
  طی دو دهه اخیر به دنبال آشنایی اندیشمندان  مسلمان با الهیات جدید مسیحی و به منظور تبیین پاره ای مسائل الهیاتی نظریات جدیدی در باب وحی در فضای فکری و فرهنگی جامعه ایران مطرح شده  که یکی از این نظریات با عنوان تجربه نبوی بیان و صورتبندی شده است ، صاحب این نظریه مدعی است که این نظریه بدیع نیست و از فیلسوفانی نظیر فارابی و ابن سینا اخذ شده ...  بیشتر