تحلیل و تبیین «تحقّق خارجی ماهیت»

حسین اسلامی؛ قاسم پور حسن

دوره 16، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 1-18

چکیده
  در تفسیر معنای «اصالت وجود و اعتباریت ماهیت» دو نظریه عمده وجود دارد. گروهی بر آنند که؛ هر چند آنچه حقیقتا و بالذات ملأخارج را پر کرده وجود است اما از آنجا که ماهیت چیزی جز تعین و نحوه وجود نیست، در خارج عین وجود و به تبع آن حقیقتا موجود است. در نقطه مقابل گروهی معتقدند؛ آنچه حقیقتا عالم عین را در بر گرفته است صرفا حقیقت وجود است و ماهیات ...  بیشتر