نویسنده = ���������� �������������� ������ �������� ����������
بررسی راه حل باربور برای حل تعارض بین علم و دین با توجه به تقریر کارول از این تعارض2

دوره 18، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 105-120

سید محمد حسن آیت اله زاده شیرازی؛ سید حسام الدین جلالی تهرانی