نویسنده = ������������ ������ ���������� ����������
بسط مدل مفهومی مراتب و مراحل تحول اخلاقی با تأکید بر آرای ارسطو

دوره 18، شماره 2، تیر 1397، صفحه 83-102

سید رمضان عقیلی عقیلی؛ جمیله علم الهدی؛ کوروش فتحی وارجارگاه