بررسی و نقد شبهه تأثیرپذیری پیامبر(ص) و قرآن از اهل‌کتاب با تأکید بر آرای مستشرقان

سیدعلی شایگان؛ حسن سعیدی

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 61-86

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97438

چکیده
  قرآن کریم به عنوان شریعت جهانی در محیطی بر قلب پیامبر اعظم محمد مصطفی(ص) نازل شد که ادیان بسیاری اعم از یهودیت، مسیحیت، مجوسیت و صابعیت پیش از نزول قرآن مطرح بوده و پیروان بسیاری داشتند. از‌ ‌این رو پیامبر اکرم(ص) گذشته از تخاطب با مشرکان و در اصلاح‌ اندیشه‌های رایج در میان پیروان‌ ‌این ادیان کوشش بسیاری داشته و‌‌ آیات بسیاری از ...  بیشتر