بررسی و نقد آراء آیت الله سبحانی در مورد حقیقت عبادت

دکتر سید احمد هاشمی علی آبادی؛ محمد جواد حسن زاده مشکانی

دوره 21، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 123-146

https://doi.org/10.52547/jipt.2022.224819.1199

چکیده
  شناسایی اصطلاح عبادت در نظام علمی واژه شناسان سابقه‌ای دیرینه دارد. فرقة وهابیت با تئوری اشتباه در فهم معنای آن، حکم به تکفیر مسلمانان کرده است. در مقابل؛ آیت‌‌‌‌الله سبحانی در اکثر تألیفاتش عبادت را به گونه‌‌‌‌ای دیگر تحلیل کرده است که به حقیقت شرع نزدیک‌تر است. «تبیین تعاریف آیت‌الله سبحانی از عبادت اصطلاحی و نقد و بررسی ...  بیشتر