نویسنده = ������ �������� �������������� �������� ��������
بررسی و نقد آراء آیت الله سبحانی در مورد حقیقت عبادت

دوره 21، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 123-146

10.52547/jipt.2022.224819.1199

دکتر سید احمد هاشمی علی آبادی؛ محمد جواد حسن زاده مشکانی