بررسی و نقد آراء ‌آیت الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم پیرامون پلورالیزم دینی

میثم کهن ترابی

دوره 22، شماره 3 ، بهمن 1401، ، صفحه 95-118

https://doi.org/10.52547/jipt.2023.227979.1298

چکیده
  نظریة پلورالیزم دینی از جمله نظریه‌های متأخر به‌شمار می‌رود که با اهدافی متفاوت توسط پیروان آن، طرح و دنبال می‌‌شود. ‌این نظریه که مورد گفتگو و گاه مناقشه فراوان بوده، در تفسیر تسنیم نیز مفصلاً طرح و نقد شده است. تسلط نویسنده به ‌این نظریه و ارائة بحثی فراگیر که جنبه‌های مختلف ‌این نظریه را مورد واکاوی قرار می‌‌دهد و بهره‌گیری ...  بیشتر