هیولای اولی ، معقول اول یا ثانی فلسفی در حکمت متعالیه؟

غلامرضا شاملی؛ قاسم کاکایی؛ محمد بنیانی

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 1-20

چکیده
  در‌بارة‌ اقسام جواهر نظرات متفاوتی ارائه شده است‌. یکی از علل اختلاف نظرها این است که برخی هیولی را داخل در جواهر می‌دانند و برخی آن را داخل نمی‌دانند‌. ابن‌سینا هیولی را وجودی خارجی دانسته و براهینی را در اثبات وجود آن بیان می‌کند. پیش از ملاصدرا افرادی مانند ابوالبرکات و شیخ اشراق و خواجه نصیر الدین طوسی و پس‌از او افرادی مانند ...  بیشتر

اصل تفرد

ابراهیم دادجوی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1386

چکیده
  «اصل تفرد» یکی از اصول مهم مابعدالطبیعی است. هر موجودی یا صورت تنهاست یا ترکیبی از ماده و صورت است، اما این موجود دارای تفرد و تشخص نیز هست. تفرد و تشخص آن به صورت آن است یا به مادة آن؟ نویسنده در این مقاله کوشیده است این اصل را در سیر تاریخی آن، از زمان ارسطو تا صدرالمتألهین، به اختصار بحث نماید و نشان دهد که به‌‌رغم تفسیرهای گوناگون، ...  بیشتر

اصل تفرد

ابراهیم دادجوی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1386

چکیده
  «اصل تفرد» یکی از اصول مهم مابعدالطبیعی است. هر موجودی یا صورت تنهاست یا ترکیبی از ماده و صورت است، اما این موجود دارای تفرد و تشخص نیز هست. تفرد و تشخص آن به صورت آن است یا به مادة آن؟ نویسنده در این مقاله کوشیده است این اصل را در سیر تاریخی آن، از زمان ارسطو تا صدرالمتألهین، به اختصار بحث نماید و نشان دهد که به‌‌رغم تفسیرهای گوناگون، ...  بیشتر