نزاع در اختلاف نوعی وجود رابط و محمولی

ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻲ ﺷُﻜﺮ

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1387

چکیده
  صدرالمتألهین در بیان دو اطلاق وجود رابطی، به اختلاف نوعی میان یکی از اطلاقات آن با وجود محمولی معتقد شده است. این عقیده با اشتراک معنوی و وحدت مفهوم وجود ناسازگار به نظر می‌رسد. به همین جهت شارحان وی به توجیه اختلاف نوعی و رفع تعارض پرداخته‌اند. برخی این دیدگاه را از وی عجیب دانسته و گروهی در تأیید آن، وجه مشترک میان وجود رابط و محمولی ...  بیشتر