آموزۀ اسلامی‌‌پیدایش نفس و نظریة فلسفی «جسمانیت حدوثِ نفس» صدرایی: سازگاری یا تعارض؟

رضا رضازاده؛ مهناز مظفری فر

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1392

چکیده
  ملا صدرا نفس انسانی را اصلی حیاتی و سرچشمة واقعیتی قدرتمند، فرا زمانی و فرا مکانی می‌‌داندکه به مثابه نشانه‌ای از جنبة الهی در انسان به ودیعه نهاده شده است؛ به نظر وی، این حقیقتِ غیر مادیِ فعلیت یافته، از مرتبة ملکوتی خود به عالم ماده فرود می‌‌آید و در جسم انسان اقامت می‌‌کند. بنابراین حدوثش مادی است، اگرچه در بقا به مقام تجرد می‌‌رسد. ...  بیشتر