بررسی و نقد تفسیر کریپکی از استدلال زبان خصوصی ویتگنشتاین

محمد سعیدی مهر؛ غلامرضا حسین پور

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  به باور اکثر شارحان، استدلال زبان خصوصی ویتگنشتاین که مشتمل بر بندهای 243 تا 315 پژوهش‌های فلسفی است، نشان می‌دهد که گویندة این زبان، به هیچ شیوه‌ای نمی‌تواند تمایزی را میان «درست به نظر رسیدن» و «درست بودن» برقرار کند؛ یعنی هیچ‌کس دیگری جز گویندة زبان خصوصی نمی‌تواند آن را بفهمد و هیچ چیزی، نمی‌تواند واژة چنین زبانی فرض ‌شود تا ...  بیشتر