چیستی فلسفه سنت‌گرایی با تکیه بر آرای دکتر سیدحسین نصر: مضامین، دلالت‌ها و بنیان‌ها

سیدحسین اطهری؛ مرتضی منشادی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1392

چکیده
  سنت‌گرایی و تجددگرایی در فضای امروز، به عنوان جریانی که به مدرنیسم نگرش دارند، مطرح می‌شوند. ‌این مقاله با هدف پرداختن به مضامین عمدة‌ اندیشة سنت‌گرایی، به عنوان درآمدی برای ورود به‌ اندیشة سنت‌گرایان به رشتة تحریر درآمده است. برای ‌این منظور در‌ این مقاله با تأکید بر آرای سید حسین نصر به عنوان مطرح‌ترین ‌اندیشمند سنت‌گرای ...  بیشتر