مقایسه‌ای میان براهین جهان‌شناختی غزالی و ویلیام کریگ

نرگس نظرنژاد؛ زهرا شاهب

دوره 13، شماره 4 ، دی 1392

چکیده
  براهین جهان‌شناختی براهینی هستند که در آنها با تأمل در جهان آفرینش و با تکیه بر نیاز موجودات متحرک و ممکن، به یک موجود کامل استناد می‌‌شود. یکی از اقسام‌این دسته از براهین، برهان جهان‌شناختی کلام است که در میان متکلمان اسلامی‌‌ به برهان حدوث معروف است و در آن از طریق حدوث زمانی عالم به اثبات وجود خالق پرداخته می‌‌شود.‌این برهان ...  بیشتر