امکان تحصیل معرفت اطلاقی و نفس الامری در حکمت متعالیه

محمد نجاتی؛ یاسر سالاری؛ احمد بهشتی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 1-16

چکیده
  ملاصدرا در قبال مساله امکان تحصیل معرفت اطلاقی و نفس الامری برای نفس دو رویکرد کاملا متفاوت دارد. وی در نگرش عام، بنابر بر مشرب قوم، توانایی نفس انسان در شناخت حقایق اشیاء را مورد تردید قرار می دهد. صدرالمتالهین در نگرش خاص به جهت تاکید بر ماهیت وچودی و کمالی ادراکات نفس و وحدت آنها با نفس در حین ادراک، به ارائه تبیین در این خصوص می پردازد. ...  بیشتر