موفقیت یا عدم موفقیت کانت در استنتاج حکم ذوقی

حمیدرضا ورکشی(طالقانی)؛ علی سلمانی

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 25-36

چکیده
  یکی از محورهای بحث کانت در نقد قوه حکم آن است که نشان دهد زیبایی شناسی نه به لذت و ادراک حسی وابسته است و نه وابسته به مفهوم سازی؛ بلکه تجربه خاصی است که از تعادل میان خیال و عقل حاصل می شود. و لذتی ضروری است و چیزی است که بدون هیچ مفهومی به متعلق رضایتی ضروری شناخته شود. کانت بعد از تحلیل زیبایی با یک تناقض مواجه می­شود که زیبایی از طرفی ...  بیشتر