خودادراکی کانتی و وجود

اسماعیل سعادتی خمسه

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 121-146

چکیده
  خودادراکی یا ادراک نفسانی مهم‌ترین تعلیم کانت در استنتاج استعلایی نقد عقل محض و اصل بنیادی معرفت‌شناسی کانتی است. این اصطلاح در کتاب کانت صفات محض، اصلی و استعلایی به خود می‌گیرد. این تعلیم را شارحان نقد گاه با کوگیتوی دکارت مقایسه کرده‌اند و گاه پاسخی به شکاکیت هیوم شمرده‌اند. برخی آن را بیانگر انتساب تصورات به خود می‌دانند و ...  بیشتر