بطلان اصل مکملیت و نتایج فلسفی آن

فاطمه ربیع پور؛ محمدکاظم علوی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 37-54

چکیده
       اصل علیت یکی از مهمترین مفاهیم فلسفی می باشد که به عنوان اصل  بدیهی همه ی ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. اما به رغم اینکه ایل اصل پایه و مبنای هر پژوهش علمی بوده، در طول تاریخ مورد هجوم شبهات فراوانی از سوی برخی از فلاسفه و فیزیکدانان قرار گرفته است. یکی از شبهات را می توان در اصل مکمیت بور که مبتنی بر اصل عدم قطعیت هایزنبرگ ...  بیشتر