ناپیوستگی جزء لایتجزی و صغار صلبه از منظر ابطال

نرگس کاظمی نیا؛ علیرضا کهنسال

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 101-128

چکیده
  نظریة اتمی که اکنون اقبال عام یافته است، در ظاهر همانند جزء­ لایتجزی است و برهان اثبات هیولا نیز وابسته به ابطال جزء است. مقالة حاضر درصدد پاسخ به این پرسش ­ها است که آیا دلایل ابطال جزء، اتم ­ها را نیز فرا می­گرفته است و آیا فلاسفه، مستقیماً نیز به ابطال نظریة اتمی پرداخته بودند و در هر دو صورت آیا قبول هیولا با پذیرش نظریة اتمی سازگار ...  بیشتر