الگوی علم‌شناسی منطقی و هویت اجتماعی دانشهای مدون

مهدی عاشوری؛ عبدالحسین خسروپناه

دوره 15، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 91-108

چکیده
  در فلسفه اسلامی، شاخه­ای مستقل با عنوان فلسفه علم وجود ندارد، اما این سنت فلسفی الگوهایی برای علم­شناسی ارائه کرده است. بر اساس الگوی علم­شناسی منطقی ظرف تحقق «علوم» نیز مانند «ادراک» ذهن است زیرا هر دو یک حقیقت هستند، با این تفاوت که «ادراک» از حیث تحلیل درونی مطلق فرض شده­است، ولی در علوم به اجزاء آن به عنوان مفاهیم و قضایا ابتنای ...  بیشتر