طرح فلسفه تاریخ برای علم در اندیشه متاخر هوسرل

لیلا سیاوشی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 149-182

چکیده
  این نوشتار بر اساس آخرین اثر هوسرل بحران علوم اروپایی و پدیده شناسی هوسرل بر دو مقوله اصلی تاکید می کند: از یک سو علم جدا شده از زندگی و فرهنگ بشر به بحران می انجامد و ریشه یابی بحران نیازمند تامل غایت شناختی-تاریخی است. هوسرل با پژوهش غایت شناختی-تاریخی درباره معنای اولیه علم و جستجوی بداهت های اولیه ای که علم بر آن استوار شده، می کوشد ...  بیشتر