نقد موضع غزالی در بارة صوفیه

اصغر واعظی؛ موسی صیفی هزاری

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1392

چکیده
  غزالی در سیر حقیقت‌طلبی خویش پس از کلام، فلسفه و باطنیه به طریقة صوفیه روی می­آورد. وی مرتبة صوفیان را تا جایی ارتقا می­دهد که عقل توان درک آن را ندارد و همة حرکات و سکنات آنان را مقتبس از نور نبوت می‌‌داند. از این رو، برخلاف متکلمان، فلاسفه و باطنیه، انتقاد مهمی‌‌را متوجه آنان نمی­کند. البته او خود در رتبة عارفان بزرگ قرار نمی­گیرد ...  بیشتر