مقاله « جایگاه آیه‌ی نور در فلسفه اسلامی»

محمدرضا ابراهیم نژاد

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 63-80

چکیده
  سی و پنجمین  آیه از سوره 24 قرآن کریم همچون نگینی بر صفحه کتاب الاهی می‌درخشد. این آیه علاوه بر آنکه منشأ نامگذاری سوره به عنوان «نور» گشته، محوَر بیشترین پژوهش‌ها و تألیفات قرآنی نیز شده است. همچنین اندیشمندان سرآمد جهان اسلام درعرصه تفسیر، عرفان و فلسفه را به اظهار عجز خود و اقرار به اعجاز بودن آن آیه نموده است. بررسی‌های میدانی ...  بیشتر