«اصالت وجود یا اصالت ماهیّت؛ نزاعی لفظی یا معنوی؟»

سردار دکامی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 1-28

چکیده
  چکیده: با مطرح شدن مسئله تمایز وجود و ماهیّت و تا پیش از میرداماد، موضع تلویحی و حتّی تصریحی فیلسوفان مسلمان را در باب اصیل دانستن یکی از این دو یا هر دو، و حتّی عباراتی حاکی از لفظی بودن نزاع نزد برخی از آنان در آثارشان دیده می­شود. از زمانی که ملّاصدرا وجود را اصیل دانست، و مبحث مستقلّی درباره اصالت وجود گشود، مسئله لفظی دانستن نزاع ...  بیشتر