نویسنده = ������ ������������ �������� ��������
کارکرد تجربة دینی در معنادهی به زندگی از دیدگاه ویلیام جیمز

دوره 20، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 91-110

10.52547/jipt.2021.213422.0

میترا عباس زادگان؛ امیر عباس علیزمانی؛ جلال پیکانی


لذت و معنای زندگی از نگاه ارسطو

دوره 17، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 107-134

سیده نرجس عمرانیان؛ امیر عباس علی زمانی