بررسی تناقضات در نظریّۀ تکوینی بودن جزای اخروی

محمدمهدی عموسلطانی؛ جعفر شاهنظری

دوره 16، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 87-116

چکیده
  متکلّمان و متألهین در مسأله تکوینی و یا قراردادی بودن جزای اخروی آراء و دیدگاه های متفاوتی ارائه نموده اند. برخی طرفدار تکوینی بودن و برخی مخالف آن هستند. ظاهر آیات و روایات نیز با هر دو دیدگاه تکوینی و قراردادی همسو است. از این رو برخی دیگر از محققان در این مسأله قائل به جمع هر دو نظر شده و به وجود هر دو قسم از جزاء معتقد شده اند و به نحوی ...  بیشتر