سیر تاریخی تقریرات مشهورترین برهان اصالت وجود و نقود اهل نظر بر آن

محمود هدایت‌افزا

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 1-22

چکیده
  با تأمّل در آثار ملّاصدراى شیرازى درمى‌یابیم که مهم‌ترین و یا حدّاقل مشهورترین برهان مثبتِ اصالت وجود، استدلال از طریق سببیّت وجود در تحقّق اشیاء (ماهیّات) است که در المشاعر، به صرف اختلاف در تقریر ـ و نه محتوا ـ دو دلیل نمایانده شده است. نیز برخى فضلاى معاصر، تقریرات ملّاهادى سبزوارى و مدرّس زنوزى از این برهان را، استدلال جدیدى انگاشته‌اند، ...  بیشتر