نقد رویکرد معرفتی چرچلندها در بحث از ماتریالیسم حذف‌گرا

محمدمهدی حاتمی؛ رضا صادقی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 41-60

چکیده
  ماتریالیسم‌‌ حذف‌‌گرا تبیین رفتار بر اساس حالت‌‌های ذهنی را نمی‌پذیرد و تأکید دارد که رفتار انسانی را صرفاً باید بر اساس رویدادهای عصبی تبیین کرد. طرفداران این دیدگاه برای کنار گذاشتن باور به حالت‌های ذهنی، آن را دیدگاهی عرفی می‌نامند که در برابر علم عصب‌‌شناسی قرار دارد. مقالة‌‌ پیش‌‌رو با تحلیل مبانی معرفتی ماتریالیسم‌ ...  بیشتر