استنباط مدلهای گوناگون یقین با نظر به امکانات درونی حکمت متعالیه

عبداله صلواتی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 21-38

چکیده
  در معرفت‌شناسی معاصر مدل‌های گوناگونی از یقین مطرح شد: همانند یقین روان شناختی، یقین معرفت شناختی، یقین اخلاقی، و یقین عینی و ذهنی. در این جستار سعی می‌شود بر پایة مدل‌های یقین در معرفت‌شناسی معاصر و امکانات درونی فلسفة ملاصدرا، مدل‌هایی از یقین در حکمت متعالیه استنباط و عرضه شود. بنابراین، پرسش پایه این جستار به این قرار است: ...  بیشتر