تأملی در صورت بندی رهیافت های «قلمرو دین»و طرح رهیافت مطلوب

علی آقاجانی

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 87-106

چکیده
  قلمرو دین از موضوعات پر چالش  و تأثیر گذار بر سپهر سیاسی جوامع اسلامی‌ ‌به‌ویژه ایران است. از نظر معرفتی رهیافت‌های متعددی به قلمرو دین قابل احصاء است که هر یک می‌تواند نقاط قوت و ضعف متعددی داشته باشد. رهیافت حداکثری مطلق، رهیافت حداقلی، رهیافت اکتفا به ارزش‌های اخلاقی و بیان کلیات، رهیافت دین متضمن یکى از احکام پنجگانه (واجب، ...  بیشتر