مبانی و اصول انسان شناختی اسلامی‌‌و دلالت‌های آن در سبک زندگی خانوادگی

زری پیشگر؛ مرتضی سمنون؛ سیدمحمداسماعیل سیدهاشمی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 83-110

چکیده
  سبک زندگی در صورت‌‌بندی ابتدایی را می‌‌توان مجموعه‌‌ای از شیوه‌های رفتاری یا انتخاب‌های الگومند تلقی کرد که افراد درصددند از طریق آنها تمایزات و تشابهات هویتی خویش را ابراز کنند. نوع نگاه انسان به جهان، خدا، خود و آغاز و پایان زندگیش، همچنین نوع ارزش‌های پذیرفته شده، تأثیری مستقیم بر انتخاب‌ها وگزینش‌های فرد در شیوه و سبک ...  بیشتر