مبانی جهان‌شناختی رمزپردازی در حکمت متعالیة صدرایی

احمدرضا هنری

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 51-70

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97371

چکیده
  رمزپردازی شیوه‌ای برای انتقال معانی است که در حوزه‌های مختلفی مانند حکمت و هنرهای سنتی کاربرد داشته و در عرصة فرهنگ و تمدن اسلامی نیز دارای سابقه است. سهروردی و عرفا از رمزپردازی به شکل گسترده‌ای استفاده کرده‌اند. از آنجا که حکمت متعالیه یکی از مهم‌ترین مکاتب حِکمی در حکمت اسلامی است این مسئله قابل تأمل است که در حوزة جهان‌شناسی ...  بیشتر