پیدایش کثرات از واحد از منظر آکوئیناس و ملاصدرا

محمد ملائی؛ محسن فهیم؛ مجتبی جعفری اشکاوندی

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 23-44

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.213177.0

چکیده
  پیدایش کثرات از واحد، همواره از بدو شکل‌گیری فلسفه مورد توجه فلاسفه بوده است. توماس آکوئیناس و ملاصدرا نیز بر مبنای مبانی فلسفی و وجودشناختی خود، نظرات خویش را دربارة آن بیان کردند. اینکه چگونه موجودات کثیر از واحد بسیط نشئت گرفته است ذهن هر دو را به خود مشغول کرده است و باید همچون دیگر فلاسفه راهی برای آن می‌یافتند. این مقاله در نظر ...  بیشتر