تحلیل دیدگاه آیت الله سید محمد کاظم عصار در تبیین آموزه بداء

طاهر کریم زاده؛ ابراهیم نوئی؛ عباس میرزایی

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 45-64

https://doi.org/10.52547/jipt.2022.222094.1086

چکیده
  آموزه بداء ازجمله اختصاصات اعتقادی شیعه است، از‌ این‌رو همواره مورد طعن و انتقاد مخالفان قرار گرفته است. آنان شیعیان را متهم به نسبت دادن جهل و پشیمانی به خدا کرده و زبان به طعن ‌ایشان گشوده‌اند. در مقابل ‌ایشان نیز‌ اندیشوران شیعی همواره از‌ این آموزه دفاع کرده و هرکدام بر اساس نظام فکری خود، در پی تبیین حقیقت بداء و تحلیل صحیح ...  بیشتر