ارزیابی نگاه حداقلی به زن در عبارات ملاصدرا

سیده زهرا موسوی بایگی؛ سید محمد موسوی؛ هادی ایزانلو

دوره 22، شماره 2 ، آبان 1401، ، صفحه 151-174

https://doi.org/10.52547/jipt.2022.226679.1252

چکیده
  امروزه مسئلة زن و جایگاه هستی شناختی او، یکی از مباحث مطرح در حوزة اندیشه و علوم اجتماعی است. این مسئلة نوظهور اگرچه در اندیشة متفکران چند سدة گذشته از جمله ملاصدرا، مسبوق به سابقه نیست، اما عبارات اندک و موجزی از برخی اندیشمندان وجود دارد که با تکیه بر آن‌ها می‌توان به «ارزش انسانی زن» نزد ایشان پِی برد. در فلسفة صدرالمتالهین ...  بیشتر

تقریر، تبیین و ارزیابی نظریة صفات فعلی

سیده زهرا موسوی بایگی؛ سید محمد موسوی

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 45-66

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.211994.0

چکیده
  به عقیدة حکما شناخت حق تعالی، از بالاترین کمالات انسانی است.‌این شناخت متضمن ابعاد مختلفی است. یکی از جنبه‌های شناخت خداوند، شناخت صحیح صفات اوست.‌این نوشتار، با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای، می‌کوشد تا به‌این پرسش پاسخ دهد که «آیا اتصاف حق تعالی، به صفات فعلی جایز است؟». به منظور پاسخ ...  بیشتر